Dairy-Free

Khanom Buang

Khanom Buang

Khanom Buang (ขนมเบื้อง), also spelled khanom bueang, is a snack in Thailand that’s been popular for hundreds of years. This thin, crispy crepe..

Mochi

Mochi

Mochi (餅, もち) is a Japanese snack made from glutinous rice. It’s gluten free and vegan. It’s especially popular as a New Year’s..